2016 © by Plywaj
Home
Liga Obrony Kraju w Wołominie
Strzelnica
Strzelectwo
Informacje
Fotogaleria
Kontakt
o Nas
Władze
Kluby
v
Symbole
Zamierzenia
Witryny LOK-ów
Istotne zmiany organizacyjne

Zarząd Mazowieckiej Organizacji Wojewódzkiej decyzją z dnia 25 lutego 2016 roku rozwiązał Organizację Rejonową LOK w Wołominie argumentując to przyczyną formalną - spadkiem liczby kó
ł i klubów w naszym rejonie.
Jednakże, o ile zgodnie ze Statutem LOK wymogiem do powo
łania organizacji szczebla powiatowego/rejonowego niezbędną jest liczba co najmniej 6 kół/klubów, to Satut nie przesądza, co musi nastąpić po zmniejszeniu się tej liczby kół/klubów. Pomimo, że Zarząd MOW nie musiał, to jednak po stwierdzeniu, że na terenie organizacji wołomińskiej aktywnie funkcjonują już tylko 4 podstawowe jednostki organizacyjne i niekonieczną decyzję o rozwiązaniu naszego zarządu rejonowego podjął - niestety prawomocnie.

W tej sytuacji cz
łonkowie formalnie funkcjonujących (w 2016 roku opłacone i odprowadzone na bieżąco składki członkowskie!) jednostek organizacyjnych:
- Klub Strzelecki "Pocisk" w Wo
łominie,
- Klub Żo
łnierzy Rezerwy w Wołominie,
- Koło przy by
łym Zarządzie LOK w Wołomin ie,
- Szkolne Koło LOK przy LO w Urlach,
wystąpili z inicjatywą zwo
łania zebrania członków tych klubów i kół w celu utworzenia nowej jednostki organizacyjnej na naszym terenie pismem z dnia 16 czerwca 2016 roku skierowanym do Zarządu MOW. Dla powołania organizacji gminnej wymagana jest liczba co najmniej 3 podstawowych jednostek organizacyjnych działających na danym terenie.
Niestety, Zarząd MOW nie zechcia
ł pozytywnie rozpatrzyć naszego wniosku. W tej sytuacji
wo
łomińskie koła i kluby prowadzą wyłącznie działalność ograniczoną do swoich spraw wewnętrznych.
Do dnia 31 marca 2017 roku roczne sprawozdanie z dzia
łalności za rok 2016 w formie protokołu z Walnego Zebrania złożył tylko Klub Strzelecki POCISK.

Nadal aktywnie funkcjonuuje nasza strzelnica pneumatyczna w lokalu klubowym przy ul.Polnej 11 w Wołominie.
Jak zwykle spotykamy się w każdy czwartek - zapraszamy naszych Członków i sympatyków.
Wołomin